Welkom op de site van korenmolen de zwaluw te Hasselt, overijssel   

De molen is elke zaterdag open van 13.00 - 16.00 uur. U kunt het ook afhuren voor huwelijk, feesten en partijen.

Aan de rand van het Hanzestadje Hasselt staat een achtkantige stellingmolen. De molen is eigendom van de Stichting tot Behoud van de Korenmolen "De Zwaluw". Bij voldoende wind, maalt de molen elke zaterdagmiddag. Regelmatig worden er in en rond de molen activiteiten georganiseerd.  Ook kunt u er trouwen en er feesten en partijen organiseren. Informeer  hier over de mogelijkheden. 

Laatste nieuws


 
Het educatieproject "De Molenmuis", is ontwikkeld door de Open bare Bibliotheek Hoogveen, Cedin en Drents Plateau in samenwerking met een aantal leerk rachten. Er hoort een speciaal voor het project ontwikkelde prentenboek bij van Tjibbe Veldkamp (tekst) en Hans Prij (illustraties). Bestel hier dit prentenboek. Download hier de docentenhandleiding.


 Over de StichtingDoelstelling

De op 12-2-1996 opgerichte stichting heeft tot doel: - het verwerven in eigendom, het behoud en de instandhouding van de korenmolen “De Zwaluw” aan de Stenendijk 7 te 8061 HP Hasselt als zodanig (als monument, beschermd op grond van de Monumentenwet); - het beheer van genoemde molen door het (doen) plegen van onderhoud, restauratie- en herstelwerkzaamheden daaraan; - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid
De stichting tracht haar doel te onder meer te realiseren door de molen te beheren en zodanig te onderhouden dat de oorspronkelijke functie van de molen kan worden gedemonstreerd aan het brede publiek. De stichting wil daarmee de cultuurhistorische waarde van de molen in standhouden. Voor de instandhouding wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld waarvan de periode gelijk loopt aan de periodieke overheidssubsidie voor de instandhouding van monumenten. De eigen bijdrage voor deze subsidie is 50%. Voor de andere helft van de onderhoudskosten is de stichting afhankelijk van donaties en overige bronnen. Daarnaast draagt de onmisbare inzet van vrijwilligers bij in het bereiken van de doelstellingen. Voor het wekelijks functioneren van de molen zijn (door het molenaarsgilde) opgeleide molenaars bereid om hun kennis, ervaring en tijd in te zetten. Hierdoor draait de molen wekelijks en is zij geopend voor het publiek. Verder worden lokale, regionale en landelijke dagen benut voor extra promotie voor de molen.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
E.J. van der Stege, voorzitter (voorzitter@molendezwaluwhasselt.nl)
M. van de Groep, penningmeester (penningmeester@molendezwaluwhasselt.nl)
A. Wijnia, verhuur (info@molendezwaluwhasselt.nl)
A.P.C. Wegerif, secretaris (bestuur@molendezwaluwhasselt.nl) fondsenwerving en vriendenadministratie  (donateurs@molendezwaluwhasselt.nl
A.G. Gijsen, PR
A.M. Sterk-Schat, bestuurslid
J.W. Oolbekkink, bestuurslid
J. Kijk in de Vegte, bestuurslid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding of beloning.
Donaties
Als donateur of geïnteresseerde heeft u er belang bij dat u inzicht heeft in het functioneren van onze stichting. Het verstrekken van deze informatie is een wettelijke eis voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast willen wij als bestuur transparant zijn naar alle betrokkenen die het mogelijk maken om de korenmolen van Hasselt in stand te houden. Stichting tot Behoud van de Korenmolen "De Zwaluw" heeft de status van een zogenaamde culturele ANBI, hetgeen extra fiscaal voordeel biedt. Raadpleeg hiervoor uw adviseur of de website van de belastingdienst.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag met financiële verantwoording 2017 kunt u hier downloaden.


 
 

De Molen

De Zwaluw is in 1857 gebouwd. Oorspronkelijk gebouwd om koren te malen, heeft de molen ook nog elektriciteit opgewekt. In de jaren 50 van de vorige eeuw maakt De Zwaluw deel uit van een pilot om stroom op te wekken. De eerste windturbine in Overijssel.

lees verder

Activiteiten

Behalve dat de molen elke zaterdagmiddag open is,vinden er ook vele andere activiteiten plaats. U kunt er zelfs trouwen . Om de kosten hoeft u het niet te laten. De gemeentelijke tarieven zijn behoorlijk naar beneden gedaan.

lees verder

Contact

Vind hier het adres van de molen. Verder kunt u op deze pagina  de telefoonnummers vinden om uw festiviteiten in de molen te boeken.

lees verder


Volg ons op twitter  Vind ons op facebook