Stichting

Doelstelling
De op 12-2-1996 opgerichte stichting heeft tot doel: – het verwerven in eigendom, het behoud en de instandhouding van de korenmolen “De Zwaluw” aan de Stenendijk 7 te 8061 HP Hasselt als zodanig (als monument, beschermd op grond van de Monumentenwet); – het beheer van genoemde molen door het (doen) plegen van onderhoud, restauratie- en herstelwerkzaamheden daaraan; – het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid
De stichting tracht haar doel te onder meer te realiseren door de molen te beheren en zodanig te onderhouden dat de oorspronkelijke functie van de molen kan worden gedemonstreerd aan het brede publiek. De stichting wil daarmee de cultuurhistorische waarde van de molen in standhouden. Voor de instandhouding wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld waarvan de periode gelijk loopt aan de periodieke overheidssubsidie voor de instandhouding van monumenten. De eigen bijdrage voor deze subsidie is 50%. Voor de andere helft van de onderhoudskosten is de stichting afhankelijk van donaties en overige bronnen. Daarnaast draagt de onmisbare inzet van vrijwilligers bij in het bereiken van de doelstellingen. Voor het wekelijks functioneren van de molen zijn (door het molenaarsgilde) opgeleide molenaars bereid om hun kennis, ervaring en tijd in te zetten. Hierdoor draait de molen wekelijks en is zij geopend voor het publiek. Verder worden lokale, regionale en landelijke dagen benut voor extra promotie voor de molen.

Bestuur
Samenstelling bestuur Stichting tot Behoud van de Korenmolen De Zwaluw:

 • F. Pol-Roorda, voorzitter
  (voorzitter@molendezwaluwhasselt.nl)

 • M.W.H. van Holthe tot Echten, vice-voorzitter en activiteiten
 • A.P.C. Wegerif, secretaris
  (bestuur@molendezwaluwhasselt.nl)
 • M. van de Groep, penningmeester
  (penningmeester@molendezwaluwhasselt.nl)
 • A.G. Gijsen, pr en communicatie
 • J. van der Stouw, bouwkundige zaken
 • G.C. van der Velde-van Dijk, verhuur     
  (info@molendezwaluwhasselt.nl)
  (redactie@molendezwaluwhasselt.nl)
 • H.B. Westerik, bouwkundige zaken

Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van de Korenmolen De Zwaluw:

 • M.W.H. van Holthe tot Echten, voorzitter, exploitatie
 • A.P.C. Wegerif, secretaris
 • M. van de Groep, penningmeester
 • A.G. Gijsen, redactie nieuwsbrief
 • F. Pol-Roorda, lid
 • J. van der Stouw, lid 
 • G.C. van der Velde-van Dijk, exploitatie
 • H.B. Westerik, lid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding of beloning.

Donaties
Als donateur of geïnteresseerde heeft u er belang bij dat u inzicht heeft in het functioneren van onze stichting. Het verstrekken van deze informatie is een wettelijke eis voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast willen wij als bestuur transparant zijn naar alle betrokkenen die het mogelijk maken om de korenmolen van Hasselt in stand te houden. Stichting tot Behoud van de Korenmolen “De Zwaluw” heeft de status van een zogenaamde culturele ANBI, hetgeen extra fiscaal voordeel biedt. Raadpleeg hiervoor uw adviseur of de website van de belastingdienst.

Jaarverslag 2023
Het jaarverslag met financiële verantwoording 2023 kunt u hier downloaden.